Työnohjauspalvelut Tampere

Vida Personal – Työnohjausta henkilöstösi elämäksi

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstön yksilötyönohjaus

Työnohjauksen avulla voidaan parantaa työelämän laatua ja mielekkyyttä. Tavoitteena on työntekijöiden työmotivaation vahvistaminen, työkokemuksen pirstaloitumisen tunteen ehkäisy, sekä yksilön pystyvyyden ja merkityksellisyyden kokemus työyhteisön tavoitteiden toteuttamisessa. Toimialasta riippumatta työnohjaus edistää työn parempaa ymmärtämistä ja työn kuormittavuuden säätelyä. Se toimii myös ammatillisen kehityksen tukena esim. sellaisten työyhteisöjen muutosprosessien kuten organisaatiomuutosten, henkilöstön vähentämisen ja sukupolvenvaihdosten yhteydessä. Laadukas työnohjaus säästää parhaimmillaan työterveyden kustannuksia.

Johdon työnohjauksessa keskittytään esimiesten työnkuvan selkiyttämiseen, kehittämiseen ja vahvistamiseen. Tämä edistää työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia ja toimivaa vuorovaikutusta, jossa esimiehen rooli on merkittävä.

Yksilötyönohjauksessa keskitytään työntekijän omaan ammatilliseen kasvuun ja työmotivaation säilyttämiseen. Yksilötyönohjauksen valitseminen on suositeltavaa erityisesti silloin, kun työyhteisöstä ei löydy samaa työtä tekevää vertaistyöntekijää, työntekijä on uusien haasteiden edessä tai tarvitsee tukea suurten muutosten pohtimiseen. Työnohjauksessa oma ammattitaito vahvistuu ja ohjattava pystyy tarkastelemaan itseään työntekijänä sekä arvioimaan objektiivisesti niitä muutosprosesseja joissa on mukana.